Pages

Thursday, June 10, 2021

ஶ்ரீமத்-ஶங்க₁ர-ப₄க₃வத்₁பா₁த₃- ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோ₁த்₁ரம் - 69
 

981. அஸ்ப₁ர்ஶாய நமதொட இயலாதவர்

982. அஶப்₃தா₃ய நமஒலியற்றவர்

983. ஶப்₃த₃பா₄ஜே நம꞉ (வேத) ஶப்தங்களை (தன்னைத் தெரிவிப்பவையாகக்) கொண்டவர்

984. மந்த்₁ரே நம꞉ (உலக நடப்பில் அனைத்தையும்) நினைப்பவர்

985. அமந்த்₁ரே நம꞉ (உண்மையில் எது ஒன்றையும்) நினைக்காதவர்

986. அநுமந்த்₁ரே நம꞉ (மனம் விஷயங்களை நினைக்கையில் அதற்குள் இருப்பதால்) அதனை ஒட்டி பார்ப்பவர்

987. போ₃த்₃த்₄ரே நம꞉ (உலக நடப்பில் அனைத்தையும்) தீர்மானிப்பவர்

988. அபோ₃த்₃த்₄ரே நம꞉ (உண்மையில் எது ஒன்றையும்) தீர்மானிக்காதவர்

989. ப்₁ரபோ₃த₄க்₁ருʼதே₁ நம꞉ (ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் என்ற) விழிப்பூட்டுபவர்

990. ஏகா₁ய நம꞉ (உண்மையில்) ஒன்றாக உள்ளவர்

991. அநேகா₁ய நம꞉ (உலக நடப்பில்) பலதாக உள்ளவர்

992. கே₁வலாத்₁மநே நம꞉ (வெளி தொடர்பற்ற) தனி ஆத்மாவானவர்

993. ஸர்வஸ்மை நமஎல்லாமும் ஆனவர்

994. ஸம்ʼஸாரமோச₁நாய நமஸம்ஸாரத்தில் இருந்து விடுவிப்பவர்

995. நித்₁யஶுத்₃தா₄ய நமஎப்போதும் சுத்தர்

996. நித்₁யபு₃த்₃தா₄ய நமஎப்போதும் நல்லறிவானவர்

997. நித்₁யமுக்₁தா₁ய நமஎப்போதும் முக்தர் ஆனவர்

998. நிராஶ்ரயாய நம꞉ (தனக்கு) புகலிடம் (தேவை) இல்லாதவர்

999. ஹார்தா₃வித்₃யாத₁மஶ்சே₂த்₁த்₁ரே நமஹ்ருதயத்தில் உள்ள அவித்யை என்னும் இருளை வெட்டுபவர்

1000. ப₄க்₁த₁ஹ்ருʼத்₁ப₁த்₃மபா₄ஸ்க₁ராய நமபக்தர்களின் இதயத் தாமரையில் சூரியனானவர்.

-பவிஷ்ய புராணத்தில் சொல்லப்பட்ட

ஶ்ரீமத் ஶங்க₁ரப₄க₃வத்₁பா₁த₃ரின் ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோ₁த்₁ரம் சம்பூர்ணம்.
மொழியாக்கம் ஶ்ரீரமணஶர்மாவும் அவருக்கு உதவிய நண்பர்களும்.
நிறைந்தது- 


Wednesday, June 9, 2021

ஶ்ரீமத்-ஶங்க₁ர-ப₄க₃வத்₁பா₁த₃- ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோ₁த்₁ரம் - 68
 

961. ப்₁ரஜ்ஞாநக₄நாய நமதிரண்ட அறிவு வடிவினர் (அறிவு தவிர வேறெதுவுமில்லாதவர்)

962. விஜ்ஞாநாத்₁மநே நமஶரீரத்திற்குள் இருந்து் விஷயங்களை அறியும் விஞ்ஞான வடிவினர்

963. விலாஸக்₁ருʼதே₁ நம꞉ (அத்தகைய விஞ்ஞானங்களிலேயே) ஒளிர்பவர்

964. ப்₁ரியாப்₁ரியஸ்ப₁ர்ஶஹீநாய நமபிடித்தது பிடிக்காதது என்னும் உணர்வுகளால் பாதிக்கப்படாதவர்

965. அம்ருʼதா₁ய நமஅழிவில்லாதவர்

966. ஆகா₁ஶதே₃ஹவதே₁ நமஆகாஶத்தையே உடலாகக் (கொண்டு உள்ளுறைபவர்)

967. அபூ₄மயே நமநிலம் அல்லாதவர்

968. அஜலாய நமநீர் அல்லாதவர்

969. அநக்₃நயே நமநெருப்பு அல்லாதவர்

970. அவாயவே நமவளி (காற்று) அல்லாதவர்

971. அநம்ப₃ராய நமவெளி (ஆகாயம்) அல்லாதவர்

972. அக்₃ராஹ்யாய நம꞉ (கர்ம இந்த்ரியங்களால்) பிடிக்க இயலாதவர்

973. அத்₃ரேஶ்யகா₁ய நம꞉ (ஞான இந்த்ரியங்களால்) காண முடியாதவர்

974. அஶ்ரோத்₁ரே நம꞉ (உண்மையில் எது ஒன்றையும்) கேட்காதவர்

975. ஶ்ரோத்₁ரே நம꞉ (உலக நடப்பில் அனைத்தையும்) கேட்பவர்

976. க₁ர்த்₁ரே நம꞉ (உலக நடப்பில் அனைத்தையும்) செய்பவர்

977. அக₁ர்த்₁ருʼகா₁ய நம꞉ (உண்மையில் எது ஒன்றையும்) செய்யாதவர்

978. அக₃ந்தா₄ய நம꞉ (உண்மையில்) மணமற்றவர்

979. அரஸகா₁ய நமசுவையில்லாதவர்

980. அரூபா₁ய நமஉருவில்லாதவர்


Tuesday, June 8, 2021

ஶ்ரீமத்-ஶங்க₁ர-ப₄க₃வத்₁பா₁த₃- ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோ₁த்₁ரம் - 67

 

941. ரஞ்ஜகா₁ய நமரஸிக்கவைப்பவர்

942. ரஶ்மிமதே₁ நமஒளி வீசுபவர்

943. ரமாய நமமகிழ்பவர்

944. ரமணாய நமமகிழ்விப்பவர்

945. ரஸவாதி₃நே நமரஸவாதம் தெரிந்தவர்

946. ரஜதா₁த்₃ரி நிகே₁த₁நாய நமவெள்ளி(ப்பனி) மலையில் வசிப்பவர்

947. அஸ்தூ₂லாய நமதூலமாக இல்லாதவர்

948. அநணவே நமஅணுவாக இல்லாதவர்

949. ஹ்ரஸ்வாய நம꞉ (கட்டைவிரல் அளவு) குட்டையான (ஜீவ சொரூபமானவர்)

950. மநவே நமமந்த்ர வடிவினர்

951. மேதா₄யை நமஞாபக ஶக்தி வடிவினர்

952. மஹாமநஸே நமவிசாலமான மனம் உடையவர்

953. ப₃ஹுபா₁தா₃ய நமவெகு தூரம் நடந்து பயணித்தவர் / (விஶ்வரூபத்தில்) பல கால்கள் உடையவர்

954. ப₃ஹுபு₄ஜாய நம꞉ (விஶ்வரூபத்தில்) பல தோள்கள் உள்ளவர்

955. ப₃ஹுஶீர்ஷாய நம꞉ (விஶ்வரூபத்தில்) பல தலைகள் உள்லவர்

956. ப₃ஹுப்₁ரியாய நமபலர் அன்புக்கும் உரியவர்

957. நாந்த₁ப்₁ரஜ்ஞாய நம꞉ (ஸ்வப்னத்தைப் போல்) உள்பொருளைப் பார்க்காதவர்

958. நப்₁ரஜ்ஞாய நம꞉ (அனைத்துப் பொருள்களையும் ஒருசேர) பார்க்காதவர்

959. நப₃ஹிப்₁ரஜ்ஞாய நம꞉ (விழிப்பைப் போல்) வெளிப்பொருளைப் பார்க்காதவர்

960. நாப்₁ரஜ்ஞாய நமசைதன்யமற்று இல்லாதவர்


Monday, June 7, 2021

ஶ்ரீமத்-ஶங்க₁ர-ப₄க₃வத்₁பா₁த₃- ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோ₁த்₁ரம் - 66

921. ப₁ரிவ்ராஜக₁ தூ₄ர்வோட்₄ரே நமதுறவிகளுள் முன்நிற்பவர்

922. அநந்த₁து₄ரே நமஅளவற்ற (உலகை) முன்நடத்துபவர்

923. அந்த₁ராந்த₁ராய நமஉள்ளுக்குள் உள்ளே (இருப்பவர்)

924. முக்₁தா₁ய நம꞉ (ஸம்ஸாரத் தளைகளிலிருந்து) விடுபட்டவர்

925. முகு₁ந்தா₃ய நமகொண்டாடப்படும் புனிதர்

926. மத்₄யஸ்தா₂ய நமசார்பில்லாமல் (தீர்ப்பு அளிப்பவர்)

927. மத₃தூ₃ராய நமசெருக்கிலிருந்து தூர (விலகியவர்)

928. மநோமயாய நம꞉ (பக்தர்கள்) மனத்தில் (உள்ள த்யான) வடிவானவர்

929. ஶாந்தா₁ய நம꞉ (உலகமே) அடங்கிய (நிலையிலுள்ளவர்)

930. ஶுப₄ங்க₁ராய நமமங்களம் செய்பவர்

931. ஶுக்₁ராய நமதூயவர்

932. ஶூராய நம꞉ (தர்மத்தைக் காப்பாற்றுவதில்) சூரர்

933. ஶோக₁விவர்ஜிதா₁ய நமசோகம் சிறிதும் அற்றவர்

934. பி₄க்ஷவே நமதுறவி வடிவினர்

935. த₁ரக்ஷவே நம꞉ (ஞானத்திற்கான) பாதையை செதுக்கியவர்

936. க்ஷமித்₁ரே நமபொறுமைசாலி

937. அக்ஷத₁யே நம꞉ (வாதங்களில்) காயமடையாதவர்

938. ஸாக்ஷதா₁ர்ச₁நாய நமஅக்ஷதைகளுடன் கூடி அர்ச்சனை செய்பவர்/செய்யப்படுபவர்

939. ராஜராஜார்சி₁தா₁ய நமஅரசர்களுக்கெல்லாம் அரசர்களால் பூஜிக்கப்பட்டவர்

940. ரஞ்ஜ்யாய நமரஸிக்கவைக்கக்கூடியவர்

Sunday, June 6, 2021

ஶ்ரீமத்-ஶங்க₁ர-ப₄க₃வத்₁பா₁த₃- ஸஹஸ்ரநாம-ஸ்தோ₁த்₁ரம் - 65
 

901. ஓங்கா₁ரிணே நமஓங்காரத்தையே (எப்பொழுதும் த்யானத்தில்) கொண்டவர்

902. வித₁தா₁த்₃வைத₁ ஶ்ருதி₁ ந்யாயாய நமஅத்வைதத்தைக் (காட்டும்) வேத (வாக்யங்களையும்) ந்யாயங்களையும் விவரித்தவர்

903. க்₁ருʼபா₁நித₄யே நமகருணைக்களஞ்சியம்

904. யந்த்₁ரே நமநிர்வஹிப்பவர்

905. யத₁மநஸே நமமனதைக் கட்டுப்படுத்தியவர்

906. யம்யாய நம꞉ (பக்திக்கு) கட்டுப்படுபவர்

907. யஜ்ஞாங்கா₃ய நமயஜ்ஞங்களை உறுப்புகளாகக் கொண்டவர்

908. யஜ்ஞபூ₄ஷணாய நமயஜ்ஞத்துக்கு ஆபரணம் போன்றவர்

909. யஜ்ஞாய நமயஜ்ஞ (ஸ்வரூபி)

910. யஜ்ஞப₁த₁யே நமயஜ்ஞங்களுக்குத் தலைவர்

911. யஜ்வநே நமயஜமான (ஸ்வரூபியானவர்)

912. யஜ்ஞபு₄வே நமயஜ்ஞங்களின் ஆதாரம்

913. யஜ்ஞபா₄வநாய நமயஜ்ஞங்களை நடத்துவிப்பவர்

914. க்₁ருʼபா₁ர்பி₁த₁க₁ராலம்பா₃ய நமகருணை கைகொடுத்து தூக்கிவிடுபவர்

915. வித்₄வஸ்த₁வித₄யே நமவிதியை மாற்றவல்லவர்

916. அண்ட₃ஸுவே நமப்ரஹ்மாண்டத்தை உருவாக்கவல்லவர்

917. நிகி₂லக்ஷ்மாத₁லாசா₁ர்யாய நமபூமி முழுதுக்கும் ஆசார்யனானவர்

918. பா₁ஷண்ட₃ மத₁ க₂ண்ட₃நாய நமபோலி தத்துவங்களை உடைய மதங்களை கண்டித்தவர்

919. ப்₁ரதி₁ஷ்டா₂ப₁க₁ மூர்த₄ந்யாய நமஉயர்ந்தவற்றை (தத்துவங்களை) நிலை பெறச்செய்தவர்

920. மதா₁த்₃வயமஹாநயாய நமஅத்வைதம் என்ற பெரும்பாதையை (வேதத்தின் கருத்தாக) தீர்மானித்தவர்