Pages

Thursday, November 27, 2014

ஶிவம் - 9321_9360सरससुफलदाय नमःஸரஸ ஸுப²லதா³ய நம:
सरसगुणगणायஸரஸ கு³ணக³ணாய
सरसवदनायஸரஸவத³னாய
सरस्वत्यम्बुसेवितायஸரஸ்வத்யம்பு³ ஸேவிதாய
सरसिजविपक्षचूडायஸரஸிஜவிபக்ஷசூடா³ய
सरसिज कुवलयजागरसंवेशन जाकरूकलोचनायஸரஸிஜ குவலய ஜாக³ர ஸம்ʼவேஶன ஜாகரூக லோசனாய
सरसीरुहसंजातप्राप्तसारथयेஸரஸீருஹ ஸஞ்ஜாத ப்ராப்தஸாரத²யே
सरसीरुहपत्रायतदृशेஸரஸீருஹபத்ராய தத்³ருʼஶே
सरस्यायஸரஸ்யாய
सारीज्जटालायஸாரீஜ்ஜடாலாய
सर्गस्थितिविनाशानां कर्तृप्रेरकायஸர்க³ ஸ்தி²தி வினாஶானாம்ʼ கர்த்ருʼ ப்ரேரகாய
सर्गाणंपतयेஸர்கா³ணம்பதயே
सर्वसाक्षिणेஸர்வஸாக்ஷிணே
सर्वप्रदायஸர்வப்ரதா³ய
सर्वतःकृतासनायஸர்வத:க்ருʼதாஸனாய
सर्वत्रपाणिपादायஸர்வத்ரபாணிபாதா³ய
सर्वतोमुखायஸர்வதோமுகா²ய
सर्वस्य जगतःपात्रेஸர்வஸ்ய ஜக³த:பாத்ரே


सर्वलोकानां नेत्रे नमः --९३४०ஸர்வலோகானாம்ʼ நேத்ரே நம: --9340
सर्ववेदान्तपारगाय नमःஸர்வ வேதா³ந்த பாரகா³ய நம:
सर्वशास्त्रार्थसंपन्नायஸர்வ ஶாஸ்த்ரார்த² ஸம்பன்னாய
सर्वसौभाग्यनिलयायஸர்வஸௌபா⁴க்³ய நிலயாய
सर्वकारणायஸர்வகாரணாய
सर्वहृतेஸர்வஹ்ருʼதே
सर्वकृतेஸர்வக்ருʼதே
सर्वलोकेशायஸர்வலோகேஶாய
सर्वसृष्टयर्थाय ஸர்வஸ்ருʼஷ்டயர்தா²ய
सर्वाभीष्टफलप्रदायஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ய
सर्वलोकैकजीवातवेஸர்வலோகைகஜீவாதவே
सर्वज्ञायஸர்வஜ்ஞாய
सर्वभावकरायஸர்வபா⁴வகராய
सर्वशुभंकरायஸர்வஶுப⁴ங்கராய
सर्वशस्त्रभृतां वरायஸர்வஶஸ்த்ரப்⁴ருʼதாம்ʼ வராய
सर्वप्रपञ्चसृष्ट्यादिपञ्चकृत्यकर्त्रेஸர்வ ப்ரபஞ்ச ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³ பஞ்ச க்ருʼத்ய கர்த்ரே
सर्वदिव्यैरलंकृतायஸர்வ தி³வ்யைரலங்க்ருʼதாய
सर्वलोकविभूषणायஸர்வலோக விபூ⁴ஷணாய
सर्वधर्मज्ञायஸர்வ த⁴ர்மஜ்ஞாய
सर्वभूतप्रियायஸர்வபூ⁴த ப்ரியாய
सरभूतपतये नमः --९३६०ஸரபூ⁴தபதயே நம: --9360

 

Wednesday, November 26, 2014

ஶிவம் - 9281_9320संयोगिने नमःஸம்ʼயோகி³னே நம:
संयमिनेஸம்ʼயமினே
संयमिध्येयायஸம்ʼயமித்⁴யேயாய
स्वयंभूतायஸ்வயம்பூ⁴தாய
स्वयमादिविवर्जितायஸ்வயமாதி³விவர்ஜிதாய
स्वयमप्रणतात्मनेஸ்வயமப்ரணதாத்மனே
स्वयंप्रभावायஸ்வயம் ப்ரபா⁴வாய
स्वयम्भुवेஸ்வயம்பு⁴வே
स्वयंज्योतिषेஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே
स्वयंप्रभवेஸ்வயம்ப்ரப⁴வே
स्वयंभ्वागममस्तकायஸ்வயம்ப்⁴வாக³மமஸ்தகாய
स्वम्भुवेद्यायஸ்வம்பு⁴வேத்³யாய
स्वयंपंचब्रह्मादिमूर्तयेஸ்வயம் பஞ்ச ப்³ரஹ்மாதி³ மூர்தயே
स्वयंसर्वाधारायஸ்வயம்ʼஸர்வாதா⁴ராய
स्वयंविश्वभासकायஸ்வயம்ʼவிஶ்வபா⁴ஸகாய
स्वयंप्रकाशायஸ்வயம்ப்ரகாஶாய
स्वयंजोतिःस्वरूपिणेஸ்வயஞ்ஜோதி:ஸ்வரூபிணே
स्वयंभूपूजितायஸ்வயம்பூ⁴பூஜிதாய
स्वयंजातायஸ்வயஞ் ஜாதாய
स्वयंसिद्धाय नमः --९३००ஸ்வயம்ʼஸித்³தா⁴ய நம: --9300
स्वयंप्रकाशचिरन्तनाय नमःஸ்வயம்ப்ரகாஶசிரந்தனாய நம:
स्वयंव्यक्तायஸ்வயம்ʼவ்யக்தாய
स्वयंभुवेஸ்வயம்பு⁴வே
सायं ताण्डवसंभ्रमायஸாயம்ʼ தாண்ட³வஸம்ப்⁴ரமாய
सायकचक्रधारिणेஸாயகசக்ரதா⁴ரிணே
स्तायुरक्षकायஸ்தாயுரக்ஷகாய
स्तायूनां पतयेஸ்தாயூனாம்ʼ பதயே
स्वायुधायஸ்வாயுதா⁴ய
सुयुक्तायஸுயுக்தாய
सुयज्ञायஸுயஜ்ஞாய
सुयामुनायஸுயாமுனாய
सुयशःश्रिमुखवधूसंगीतास्वादितेஸுயஶ:ஸ்ரீமுக²வதூ⁴ஸங்கீ³தாஸ்வாதி³தே
स्तूयमानायஸ்தூயமானாய
सरसायஸரஸாய
सरसाम्बुनिधयेஸரஸாம்பு³ நித⁴யே
सरससुभाषणायஸரஸஸுபா⁴ஷணாய
सरस्वत्याश्रयायஸரஸ்வத்யாஶ்ரயாய
सरसचित्रगतयेஸரஸசித்ரக³தயே
सरसगुणयुतायஸரஸகு³ணயுதாய
सरसमृदुभाषाय नमः --९३२०ஸரஸம்ருʼது³பா⁴ஷாய நம: --9320

 

Tuesday, November 25, 2014

ஶிவம் - 9241_9280सुमध्यमाय नमःஸுமத்⁴யமாய நம:
सुमनसेஸுமனஸே
सुमनोऽलन्कृतशिरसेஸுமனோऽலன்க்ருʼதஶிரஸே
सुमनस्सेव्यायஸுமனஸ்ஸேவ்யாய
सुमस्शेखरायஸுமஸ்ஶேக²ராய
सुमीनाक्षिवक्त्राम्बुजतरुणसूर्यायஸுமீனாக்ஷி வக்த்ராம்பு³ஜ தருண ஸூர்யாய
सुमुखरागायஸுமுக²ராகா³ய
सुमुखायஸுமுகா²ய
सुमृडीकायஸும்ருʼடீ³காய
सुमूर्तयेஸுமூர்தயே
सोमार्धधारिणेஸோமார்த⁴ தா⁴ரிணே
सोमधरायஸோம த⁴ராய
सोमाधारायஸோமாதா⁴ராய
सोमपादायஸோமபாதா³ய
सोमकलाधरमौलयेஸோம கலாத⁴ர மௌலயே
सोमसन्दरायஸோமஸந்த³ராய
सोमनाथायஸோம நாதா²ய
सोमविभूषणायஸோமவிபூ⁴ஷணாய
सोममयायஸோமமயாய
सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः --- ९२६०ஸோமஸூர்யாக்³னிலோசனாய நம: --- 9260
सोमसोमरताय नमःஸோமஸோமரதாய நம:
सोमसोमप्रियायஸோமஸோமப்ரியாய
सोमपायஸோமபாய
सोमभूषणायஸோமபூ⁴ஷணாய
सोमपावकमार्ताण्डलोचनायஸோம பாவக மார்தாண்ட³லோசனாய
सोमस्कंदायஸோமஸ்கந்தா³ய
सोमवन्हिचक्षुषेஸோமவன்ஹிசக்ஷுஷே
सोमकलाधरायஸோமகலாத⁴ராய
सोमवारिनभोहुताशन- सोमपानिलखाकृतयेஸோமவாரினபோ⁴ஹுதாஶன- ஸோம பானிலகா² க்ருʼதயே
सोममण्डलगायஸோமமண்ட³லகா³ய
सोमायஸோமாய
सोमेशायஸோமேஶாய
सौम्यवक्त्रायஸௌம்யவக்த்ராய
सौम्यदंष्ट्राविभूषिणेஸௌம்ய த³ம்ʼஷ்ட்ரா விபூ⁴ஷிணே
सौम्यवक्त्राधरायஸௌம்ய வக்த்ராத⁴ராய
सौम्यरूपायஸௌம்யரூபாய
सयज्ञारयेஸயஜ்ஞாரயே
संयोगायஸம்ʼயோகா³ய
संयुगापीडवाहनायஸம்ʼயுகா³பீட³வாஹனாய
संयुताय नमः --९२८०ஸம்ʼயுதாய நம: --9280

 

Monday, November 24, 2014

ஶிவம் - 9201_9240समुद्रोद्भूतगरलङ्कधराय नमःஸமுத்³ரோத்³ பூ⁴தக³ரல கந்த⁴ராய நம:
समुद्रवनसारायஸமுத்³ரவன ஸாராய
समुद्रव्योममध्यस्थायஸமுத்³ர வ்யோம மத்⁴யஸ்தா²ய
समुद्रतनयाराध्यायஸமுத்³ர தனயாராத்⁴யாய
स्वमूर्तिकेलिसंप्रीरितायஸ்வமூர்திகேலி ஸம்ப்ரீதாய
समृद्धिमतेஸம்ருʼத்³தி⁴மதே
समृधिश्रियैஸம்ருʼதி⁴ஶ்ரியை
समृत्युकप्रपन्चौघ महाग्रासायஸம்ருʼத்யுக ப்ரபஞ்சௌக⁴ மஹாக்³ராஸாய
सामगायஸாமகா³ய
सामवेदायஸாமவேதா³ய
सामगायकायஸாமகா³யகாய
सामसुज्येष्ठसाम्नेஸாமஸு ஜ்யேஷ்ட²ஸாம்னே
सामवेदप्रियायஸாமவேத³ப்ரியாய
सामप्रियायஸாமப்ரியாய
सामगेयायஸாமகே³யாய
सामगप्रियायஸாமக³ப்ரியாய
सामवेत्रेஸாமவேத்ரே
सामलिंगायஸாமலிங்கா³ய
सामेक्षणायஸாமேக்ஷணாய
सामर्थ्याय नमः --९२२०ஸாமர்த்²யாய நம: --9220
साममयाय नमःஸாமமயாய நம:
सामगानविनोदनायஸாம கா³ன வினோத³னாய
सामगानप्रियायஸாமகா³ன ப்ரியாய
सामगानरतायஸாமகா³ன ரதாய
सामपञ्चदशायஸாமபஞ்சத³ஶாய
साम्नां धाम्नेஸாம்னாம்ʼ தா⁴ம்னே
सामगानसमाराध्यायஸாமகா³ன ஸமாராத்⁴யாய
सामवेद्यायஸாமவேத்³யாய
सामान्यायஸாமான்யாய
सामास्यायஸாமாஸ்யாய
सामान्यदेवायஸாமான்ய தே³வாய
सामाग्र्यायஸாமாக்³ர்யாய
स्वामिध्येयायஸ்வாமி த்⁴யேயாய
स्वामिचित्तानुवर्तिनेஸ்வாமி சித்தானு வர்தினே
स्वामिनेஸ்வாமினே
सुमङ्गलसुमङ्गलायஸுமங்க³ல ஸுமங்க³லாய
सुमंदायஸுமந்தா³ய
सुमेखलायஸுமேக²லாய
सुमंगलायஸுமங்க³லாய
सुमहास्वनाय नमः -- ९२४०ஸுமஹாஸ்வனாய நம: -- 9240

 

Tuesday, November 18, 2014

ஶிவம் - 9161_9200
समस्तसुरसेविताय नमःஸமஸ்த ஸுர ஸேவிதாய நம:
समस्तर्षयेஸமஸ்தர்ஷயே
समस्तैकबन्धवेஸமஸ்தைக ப³ந்த⁴வே
समस्तजगतां नाथायஸமஸ்த ஜக³தாம்ʼ நாதா²ய
समस्तसाक्षिणेஸமஸ்த ஸாக்ஷிணே
समस्तकल्याण निधानायஸமஸ்த கல்யாண நிதா⁴னாய
समष्टिविद्यागरीनायकायஸமஷ்டி வித்³யாக³ரீ நாயகாய
समस्वरूपायஸமஸ்வரூபாய
समस्तायஸமஸ்தாய
समग्रायஸமக்³ராய
समयायஸமயாய
समदृष्टयेஸமத்³ருʼஷ்டயே
समरमर्दनायஸமரமர்த³னாய
समंजसायஸமஞ்ஜஸாய
समारायஸமாராய
समर्चितायஸமர்சிதாய
समदशत्रुघ्नायஸமத³ஶத்ருக்⁴னாய
समग्रतेजसेஸமக்³ர தேஜஸே
समबर्तिनेஸமப³ர்தினே
समस्तोत्राय नमः ---९१८०ஸமஸ்தோத்ராய நம: ---9180
समयासमयाचाराय नमःஸமயாஸமயாசாராய நம:
समासतद्धिताकारायஸமாஸதத்³தி⁴தாகாராய
समानायஸமானாய
समायஸமாய
समानाधिकवर्जितायஸமானாதி⁴கவர்ஜிதாய
समानाभिगम्यायஸமானாபி⁴க³ம்யாய
समाधिकृतेஸமாதி⁴க்ருʼதே
समाम्नायायஸமாம்னாயாய
समायुक्तायஸமாயுக்தாய
सम्राडाकृतिधवल पश्चिमवदनायஸம்ராடா³க்ருʼதித⁴வல பஶ்சிமவத³னாய
सम्राजेஸம்ராஜே
समिद्धायஸமித்³தா⁴ய
समिद्धोमप्रियायஸமித்³தோ⁴மப்ரியாய
सम्मितायஸம்மிதாய
समित्यधिष्टितायஸமித்யதி⁴ஷ்டிதாய
समितिंजयायஸமிதிஞ்ஜயாய
समीराहारात्म प्रवणजनहृत्पद्मनिलयायஸமீராஹாராத்ம ப்ரவணஜனஹ்ருʼத்பத்³மனிலயாய
समीरहारेन्द्रान्गदाय ஸமீரஹாரேந்த்³ரான்க³தா³ய
समीहनायஸமீஹனாய
समुद्राय नमः --९२००ஸமுத்³ராய நம: --9200 Download
  

Monday, November 17, 2014

ஶிவம் - 9121_9160स्वभावायஸ்வபா⁴வாய
स्वभावरुद्रायஸ்வபா⁴வ ருத்³ராய
स्वभावनिर्मलाभोगायஸ்வபா⁴வ நிர்மலாபோ⁴கா³ய
स्वभक्तजन संतापपापापद्भंगतत्परायஸ்வப⁴க்தஜன ஸந்தாப பாபாபத்³ப⁴ங்க³ தத்பராய
स्वभक्ताखिलदायकायஸ்வப⁴க்தாகி²ல தா³யகாய
स्वभावानल दीप्तयेஸ்வபா⁴வானல தீ³ப்தயே
स्वभावोदारधीरायஸ்வபா⁴வோதா³ரதீ⁴ராய
स्वभावसिद्धायஸ்வபா⁴வஸித்³தா⁴ய
स्वभावभद्रायஸ்வபா⁴வ ப⁴த்³ராய
स्वबावर्धायஸ்வபா³ வர்தா⁴ய
स्वभावोत्कृष्टसद्भावायஸ்வபா⁴வோத்க்ருʼஷ்ட ஸத்³பா⁴வாய
स्वभाव पूज्यायஸ்வபா⁴வ பூஜ்யாய
स्वाभरणप्रियायஸ்வாப⁴ரணப்ரியாய
सुभोगिनेஸுபோ⁴கி³னே
सुभगाभक्तिवैराग्यप्रसन्नायஸுப⁴கா³ ப⁴க்தி வைராக்³ய ப்ரஸன்னாய
सुभद्रवतेஸுப⁴த்³ரவதே
सुभक्तिदायஸுப⁴க்திதா³ய
सुभुजायஸுபு⁴ஜாய
स्वभुजेஸ்வபு⁴ஜே
सुभगासंश्रितपदाय नमः --९१४०ஸுப⁴கா³ ஸம்ʼஶ்ரித பதா³ய நம: --9140
सुभक्ति धेनुपालकाय नमःஸுப⁴க்தி தே⁴னுபாலகாய நம:
सुभगायஸுப⁴கா³ய
सुभासेஸுபா⁴ஸே
सोभ्यायஸோப்⁴யாய
सौभाग्यरस जीवातुसारासार विवेकदृशेஸௌபா⁴க்³யரஸ ஜீவாதுஸாராஸார விவேகத்³ருʼஶே
सौभाग्य वर्धनायஸௌபா⁴க்³ய வர்த⁴னாய
सौभगायஸௌப⁴கா³ய
सौभाग्य निधयेஸௌபா⁴க்³ய நித⁴யே
समस्तजगदाधारायஸமஸ்த ஜக³தா³தா⁴ராய
समस्त सुमन: पूज्यायஸமஸ்த ஸுமன: பூஜ்யாய
संस्त जगतां नेत्रेஸம்ʼஸ்த ஜக³தாம்ʼ நேத்ரே
समस्तदेवानां वृत्तिदायஸமஸ்ததே³வானாம்ʼ வ்ருʼத்திதா³ய
समस्तदेवेश्वरायஸமஸ்த தே³வேஶ்வராய
समस्त सिद्धयेஸமஸ்த ஸித்³த⁴யே
समस्त गीर्वाण लोकशरण्यायஸமஸ்த கீ³ர்வாண லோகஶரண்யாய
समस्त लोक विग्रहायஸமஸ்த லோக விக்³ரஹாய
समस्त गुणसागरायஸமஸ்த கு³ணஸாக³ராய
समस्तदु:ख विध्वंसिनेஸமஸ்த து³:க² வித்⁴வம்ʼஸினே
समस्तानंदकारणायஸமஸ்தானந்த³காரணாய
समस्तामरलोकपूजिताय नमः --९१६०ஸமஸ்தாமரலோக பூஜிதாய நம: --9160

 

Sunday, November 16, 2014

ஶிவம் - 9081_9120स्वप्नगाय नमःஸ்வப்னகா³ய நம:
स्वप्नायஸ்வப்னாய
सांप्रदायकायஸாம்ப்ரதா³யகாய
सुप्रदीपायஸுப்ரதீ³பாய
सुपसन्नायஸுபஸன்னாய
सुप्रकाश स्वरूपायஸுப்ரகாஶ ஸ்வரூபாய
सुप्रभेदागमनाभयेஸுப்ர பே⁴தா³க³மனாப⁴யே
सुप्रभायஸுப்ரபா⁴ய
सुप्रसादायஸுப்ரஸாதா³ய
सुप्रतीकायஸுப்ரதீகாய
सुप्रतापनायஸுப்ரதாபனாய
सुप्रजातायஸுப்ரஜாதாய
सुपात्रायஸுபாத்ராய
सुपोषायஸுபோஷாய
सुपाशायஸுபாஶாய
सुपर्णायஸுபர்ணாய
सुपर्णवाहनप्रितायஸுபர்ணவாஹனப்ரிதாய
सुपुष्पायஸுபுஷ்பாய
सुप्रीतानततेजसेஸுப்ரீதானததேஜஸே
सुप्रीताय नमः --९१००ஸுப்ரீதாய நம: --9100
सफलोदयाय नमःஸப²லோத³யாய நம:
साम्बायஸாம்பா³ய
सुबलायஸுப³லாய
सुबलाढ्यायஸுப³லாட்⁴யாய
सुबुद्धयेஸுபு³த்³த⁴யே
सुबल बाणासुर वरप्रदायஸுப³ல பா³ணாஸுர வரப்ரதா³ய
सुबीजायஸுபீஜாய
सुबंधविमोचनायஸுப³ந்த⁴விமோசனாய
सुबान्धवायஸுபா³ந்த⁴வாய
सुब्रह्मण्याय ஸுப்³ரஹ்மண்யாய
सभापतयेஸபா⁴பதயே
सभानाथायஸபா⁴நாதா²ய
सभावनायஸபா⁴வனாய
सभाभ्योஸபா⁴ப்⁴யோ
सभापतिभ्योஸபா⁴பதிப்⁴யோ
संभाव्यायஸம்பா⁴வ்யாய
संभग्नायஸம்ப⁴க்³னாய
संभ्रमायஸம்ப்⁴ரமாய
संभूतयेஸம்பூ⁴தயே
संभवाय नमः --९१२०ஸம்ப⁴வாய நம: --9120

 

Friday, November 14, 2014

ஶிவம் - 9041_9080

सप्तवाहनाय नमःஸப்த வாஹனாய நம:
सप्तकोटि महामन्त्र मन्त्रिता वयवायஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர மந்த்ரிதா வயவாய
सप्तकोटि महामन्त्र पूजितायஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர பூஜிதாய
सप्तकोटि महामन्त् रूपायஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர ரூபாய
सप्तविंशतियाग कृतेஸப்தவிம்ʼஶதி யாக³ க்ருʼதே
सप्तकोटि महामन्त्र मन्त्रिता वयवद्युतयेஸப்தகோடி மஹாமந்த்ர மந்த்ரிதா வயவத்³யுதயே
सप्तर्षीणां पतयेஸப்தர்ஷீணாம்ʼ பதயே
सप्तर्षिभ्योஸப்தர்ஷிப்⁴யோ
सप्तर्षिवन्दितायஸப்தர்ஷி வந்தி³தாய
सप्तर्षिगणवन्दितायஸப்தர்ஷிக³ண வந்தி³தாய
सप्तपाताल चरणायஸப்தபாதால சரணாய
सप्तद्वीपोरुमण्डितायஸப்த த்³வீபோரு மண்டி³தாய
सप्तस्वर्लोक मकुटायஸப்த ஸ்வர்லோக மகுடாய
सप्तसप्तिवर प्रदायஸப்தஸப்திவர ப்ரதா³ய
सप्तछन्दोनिधयेஸப்தச²ந்தோ³ னித⁴யே
सप्तहोत्रायஸப்தஹோத்ராய
सप्तस्वराश्रयायஸப்தஸ்வராஶ்ரயாய
सप्तमातृनिषेवितायஸப்தமாத்ருʼ நிஷேவிதாய
सप्तच्छदामोदमदायஸப்தச்ச²தா³ மோத³மதா³ய
सप्तच्छंदोमयप्रभवे नमः – ९०६०ஸப்தச்ச²ந்தோ³மய ப்ரப⁴வே நம: – 9060
सप्तविंशति तारेशाय नमःஸப்தவிம்ʼஶதி தாரேஶாய நம:
सप्ताश्वायஸப்தாஶ்வாய
सप्तैधसेஸப்தைத⁴ஸே
सप्तांगराज्य सुखदायஸப்தாங்க³ராஜ்ய ஸுக²தா³ய
सप्ताब्धिकेलिकासारायஸப்தாப்³தி⁴ கேலிகாஸாராய
सप्रेमहृदयपरिपाकायஸப்ரேம ஹ்ருʼத³ய பரிபாகாய
सप्रेमभ्रमराभिरामायஸப்ரேம ப்⁴ரமராபி⁴ ராமாய
सम्पूर्ण कामायஸம்பூர்ண காமாய
संपत्प्रदायஸம்பத் ப்ரதா³ய
संप्रतर्दनायஸம்ப்ரதர்த³னாய
स्थपतयेஸ்த²பதயே
स्वपतेஸ்வபதே
स्वपदभूषिकृतसर्वमस्तकचयायஸ்வபத³ பூ⁴ஷிக்ருʼத ஸர்வ மஸ்தகசயாய
स्वपद्भयोஸ்வபத்³ப⁴யோ
स्वापवर्जितायஸ்வாப வர்ஜிதாய
स्वापनायஸ்வாபனாய
स्वप्रकाशामनस्काख्ययोगलभ्यायஸ்வப்ரகாஶா மனஸ்காக்²ய யோக³ லப்⁴யாய
स्वप्रकाशायஸ்வப்ரகாஶாய
स्वप्रकाश स्वरूपायஸ்வப்ரகாஶ ஸ்வரூபாய
स्वप्रकाशात्मस्वरूपिने नमः -- ९०८०ஸ்வப்ரகாஶாத்ம ஸ்வரூபினே நம: -- 9080