Pages

Sunday, January 13, 2013

போகி- இந்த்ர, கோ பூஜை

இன்று போகி பண்டிகை. இன்று செய்ய வேண்டிய இந்திர பூஜை, கோ பூஜை முறை இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது. இயன்ற வரை செய்க:ஓம்ʼ
இந்த்³கோ³ பூஜா

ஆசமனம்

ஶுக்லாம் ³ரதரம்ʼ தே³வம்ʼ ஶஶி வர்ணம்ʼ சதுர்புஜம் |     ப்ரஸன்ன வத³னம்ʼ த்யாயேத் ஸர்வவிக்னோப ஶாந்தயே ||  ||
ப்ராணாயாம​: ஒம்ʼ பூ⁴​: + பூர்புவஸுவரோம்ʼ

ஸங்கல்ப​:

ஓம்ʼ அபவித்ர​: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா²ம்³தோ அபிவா|
ய​: ஸ்மரேத்‌ புண்ட³ரீகாக்ஷம்ʼ ஸ​: பா³ஹ்யாப்யந்தர​: ஶுசி​:||
ஶுபே ஶோபனே முஹூர்தே,  ஆத்³யப்³ரஹ்மண​: த்³விதீய பரார்தே⁴,
ஶ்வேதவராஹகல்பே, வைவஸ்வத மன்வந்தரே, அஷ்டா விம்ʼஶதிதமே,
கலியுகே³, ப்ரத²மே பாதே³, ஜம்பூ³த்³வீபே, பாரதவர்ஷே பரதக²ண்டே³,
மேரோர்த³க்ஷிணே பார்ஶ்வே, ஶகாப்³தே³ அஸ்மின்‌ வர்தமானே வ்யாவஹாரிகே
 ப்ரபவாதி³ ஷஷ்டிஸம்ʼவத்ஸராணாம்ʼ மத்யே நந்தன நாம ஸம்ʼவத்ஸரே த³க்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருʼதோ த³னுர் மாஸே சுக்ல  பக்ஷே த்விதீயாயாம் ʼ ஶுபதிதௌ² பானு  வாஸரயுக்தாயாம்ʼ ஸ்2ரவண   நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்ʼ வஜ்ர  நாம யோக³ பாலவ  கரண யுக்தாயாம்ʼ ஏவம்ʼ கு³ண ஸகல விஶேஷண விஶிஷ்டா²யாம்ʼ அஸ்யாம்ʼ த்விதீயாயாம் ‘ ஶுபதிதௌ²

மமோபாத்த ஸமஸ்த து³ரிதயக்ஷய த்³வாரா ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த²ம் அஸ்மாகம்ʼ  க்ஷேமஸ்தை²ர்ய-வீர்ய விஜய-

ஆயுராரோக்³ய- ஐஶ்வர்யாபிவ்ருʼத்³யை ஸமஸ்த மங்க³லாவாப்த்யர்த²ம்ʼ ஸமஸ்த து³ரிதோப ஶாந்த்யர்த²ம்ʼ ஶ்ரீ இந்த்³ராணி ஸமேத இந்த்³ர பூஜாம்ʼ ச கோ³ பூஜாம்ʼ ச கரிஷ்யே|

ஶ்ரீக³ணேஶ பூஜா:

மஞ்சள் பிள்ளையார் பிடித்து வைத்து-
ததே³வ லக்³னம்ʼ ஸுதி³னம்ʼ ததே³வ தாராப³லம்ʼ சந்த்³ரப³லம்ʼ ததே³|
வித்³யாப³லம்ʼ தை³வப³லம்ʼ ததே³வ லக்ஷ்மீபதே தேங்க்ரியுக³ம்ʼ ஸ்மராமி ||
கரிஶ்யமானஸ்ய கர்மாண​: நிர்விக்³னேன பரி ஸமாப்யர்தம்ʼ ஆதௌ விக்³னேஶ்வர பூஜாம்ʼ கரிஷ்யே.

ஓம்ʼ ³ணானாம்ʼ த்வா க³ணபதிம்ʼ ஹவாமஹே கவிம்ʼ கவினாமுபம ஶ்ரவஸ்தமம்‌|
ஜ்யேஷ்ட² ராஜம்ʼ ப்³ரஹ்மணாம்ʼ ப்³ரஹ்மணஸ்பத ஆ ந​: ஶ்ருʼண்வநூதிபி​: ஸீத³ ஸாத³னம்‌|| 
(அல்லது)
³ஜானனம்ʼ பூத க³ணாதி³ஸேவிதம்ʼ    கபித்த²ஜம்பூ³²லஸாரபக்ஷிதம் |
உமா ஸுதம்ʼ ஶோக வினாஶ காரணம்ʼ   நமாமி விக்னேஶ்வர பாத³பங்கஜம் || 

அஸ்மின் ஹரித்ரா பி³ம்பே³ மஹா க³ணபதிம் த்யாயாமி |  மஹா க³ணபதிம் ஆவாஹயாமி |
மஹா க³ணபதயே நம​: ஆஸனம்ʼ ஸமர்பயாமி |
மஹா க³ணபதயே நம​: பாத³யோ​: பாத்³யம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: ஹஸ்தயோ​: அர்க்³யம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: ஸ்னாபயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: ஸ்னானானந்தரம்  ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: வஸ்த்ரம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: உபவீதம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: ஆபரணம்ʼ ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: க³ந்தான் தாரயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​: அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி
மஹா க³ணபதயே நம​:  புஷ்பை​: பூஜயாமி

ஸுமுகா²  நம​: |
ஏகத³ந்தாய நம​: |
கபிலாய நம​: |
³ஜகர்ணாகாய நம​: |
லம்போ³³ராய நம​: |
விகடாய நம​: |
விக்னராஜாய நம​: |
வினாயகாய நம​: |
தூமகேதவே நம​: |
³ணாத்யக்ஷாய நம​: |
பா³லசந்த்³ராய நம​: |
³ஜானனாய நம​: |
வக்ரதுன்டா³  நம​: |
ஶூர்பகர்ணாய நம​: |
ஹேரம்பா³ய நம​: |
ஸ்கந்த³-பூர்வஜாய நம​: |

மஹா க³ணபதயே நம​: தூபமாக்ராபயாமி|  |  தீ³பம்ʼ  ³ர்ஶயாமி|  தூபதீ³பானந்தரம் ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி|  நைவேத்³யம்ʼ  நிவேத³யாமி|   தாம்பூ³லம்ʼ ஸமர்பயாமி |  கர்பூர நீராஜனம்ʼ ஸமர்பயாமி |  ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி |
மந்த்ரபுஷ்பம்ʼ ஸமர்பயாமி|  ப்ரத³க்ஷிண மஸ்காரான்  ஸமர்பயாமி|  மந்த்ரஹீனம்ʼ க்ரியாஹீனம்ʼ க்திஹீனம்ʼ மஹேஶ்வர|
யத்பூஜிதம்ʼ மயா தே³வ பரிபூர்ணம்ʼ தத³ஸ்து மே|

ப்ரார்த²னா:

வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ | நிர்விக்னம்ʼ குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ||

புன​: ஸங்கல்ப​: அத்³ய பூர்வோக்த ஸகல விஶேஷண விஶிஷ்டாயாம்ʼ .... பூஜாம்ʼ ச கரிஷ்யே|

மஹா க³ணபதயே நம​: யதா²ஸ்தா²னம்ʼ  ப்ரதிஷ்டா²பயாமி |
ஶோபனார்தே க்ஷேமாய புனராக³மனாய ச || 
விக்னேஸ்வரம்ʼ உத்³வாஸ்ய
கலஸ பூஜா:
³ங்கே³ ச யமுனே சைவ கோ³தா³வரீ ஸரஸ்வதீ |
நர்மதே³ ஸிந்து காவேரீ ஜலேஸ்மின ஸன்னிதிம்ʼ குரு ||
³ங்கா³ய நம​:
யமுனாய நம​:
கோ³தா³வர்யை நம​:
ஸரஸ்வத்யை நம​:
நர்மதா³யை நம​:
ஸிந்தவே நம​:
காவேர்யை நம​:
புஷ்பை​: பூஜயாமி

ஶங்க² பூஜா:
கலஶோத³கேன ஶங்க²ம்ʼ பூரயித்வா  (கலச நீரால் சங்கை நிரப்பி)
த்வம்ʼ ஸாக³ரோத்பன்னோ விஷ்ணுனா வித்ருʼத​: கரே |
தே³வைச்ச பூஜித​: ஸர்வை​: பாஞ்சஜன்ய நமோஸ்துதே ||

ஶங்க² ஜலேன பூஜோபகரனானி த்³ரவ்யாணி ஆத்மானம்ʼ ச த்ரி: ப்ரோக்ஷ்ய, புன: ஶங்க²ம்ʼ பூரயித்வா...
(சங்கு நீரால் பூஜை திரவியங்களையும் தன்னையும் மும்முறை ப்ரோக்ஷித்துக்கொண்டு  மீண்டும் சங்கை நீரால் நிரப்பி...)
ஆத்மா பூஜா:

தே³ஹோ தே³வாலய: ப்ரோக்தோ ஜீவோ தே³வ: ஸனாதன​: |
த்யஜேத்³ அஜ்ஞான நிர்மால்யம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ பாவேன பூஜயேத் ||

பீட² பூஜா:

ஓம ஸகல கு³ணாத்ம ஶக்தி யுக்தாய யோக பீட² ஆத்மனே நம​:|
ஆதா³ர ஶக்த்யை நம​:|
மூலப்ரக்ருʼத்²யை நம​:
ஆதி³ வராஹாய நம​:
ஆதி³ கூர்மாய நம​:
அனந்தாய நம​:
ப்ருʼதி²வ்யை நம​:
ஆதி³த்யாதி நவ க்³ரஹ தே³வதாப்யோ நம​:
³ஶ தி³க்³ பாலேப்யோ நம​:

கு³ரு த்யானம்ʼ :
கு³ருர்ப்³ரஹ்மா கு³ருர்விஷ்ணூ​: கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர​: |   கு³ரு​: ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீகு³ரவே நம​:

[பசுஞ்சாணத்தை ஒரு பிம்பமாக பிடித்து வைத்து, அதில் இந்திரனை ஆவாஹனம் செய்து அடுத்து வரும் பூஜையை செய்யலாம்.]

இந்த்³ரபூஜா ||
ஐராவத ³ஜாரூடம்ʼ ஸஹஸ்ராக்ஷம்ʼ  ஶசீபதிம் |  வஜ்ராயுத ரம்ʼ தே³வம்ʼ ஸர்வலோக மஹீபதிம் || 

இந்த்³ராண்யா ச ஸமாயுக்தம்ʼ வஜ்ரபாணிம்ʼ ஜக³த்ப்ரபும் |  இந்த்³ரம்ʼ த்யாயேத் து தே³வேஶம்ʼ ஸர்வ மங்க³ ஸித்³யே || 

அஸ்மின் கோ³மயபி³ம்பே³ இந்த்³ராணீஸமேதம் இந்த்³ரம்ʼ த்யாயாமி, இந்த்³ராணீஸமேதம் இந்த்³ரம் ஆவாஹயாமி || 

இந்த்³ராய நம​:, ரத்னஸிம்ʼஹாஸனம்ʼ ஸமர்பயாமி |  ஐராவதக³ஜாரூடாய நம​:, பாத்³யம்ʼ ஸமர்பயாமி

வஜ்ரபாணயே நம​:, அர்க்யம்ʼ ஸமர்பயாமி |  ஶசீபதயே நம​:, ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி |  

 ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம​:, ஸ்னபயாமி | ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி

ஸர்வலோகமஹீபதயே நம​:, வஸ்த்ரம்ʼ ஸமர்பயாமி |  

தே³வேஶாய நம​:, உபவீதம்ʼ ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய நம​:, ஆபரணானி ஸமர்பயாமி |  

ஜக³த​: ப்ரபவே நம​:, ³ந்தான் தாரயாமி |  ³ந்தஸ்யோபரி ஹரித்³ராகுங்குமம்ʼ ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராய நம​:, புஷ்பமாலாம்ʼ ஸமர்பயாமி | 

அர்சனா:
இந்த்³ராய நம​:, மஹேந்த்³ராய நம​:, தே³வேந்த்³ராய நம​:, வ்ருʼத்ராரயே நம​:, பாகஶாஸனாய நம​:, ஐராவதக³ஜாரூடாய நம​:, பி³டௌ³ஜஸே நம​:, ஸ்வர்னாயகாய நம​:, ஸஹஸ்ர நேத்ராய நம​:, ஶுபதா³ய நம​:, ஶதமகா²ய நம​:, புரந்த³ராய நம​:, த்ரிலோகேஶாய நம​:, ஶசீபதயே நம​:
 |  இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, நானாவிதபரிமலபத்ரபுஷ்பாணி ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, தூபம் ஆக்ராபயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, தீ³பம்ʼ ³ர்ஶயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, மஹா நைவேத்³யம்ʼ நிவேத³யாமி |  
 நிவேத³னானந்தரம் ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, தாம்பூ³லம்ʼ ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, கர்பூரனீராஜனம்ʼ ஸமர்பயாமி |  நீராஜனானந்தரம் ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராணீஸமேதாய இந்த்³ராய நம​:, அனந்தகோடித³க்ஷிணனமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி |
ஹே தே³வ கா³ம்ʼ ரக்ஷ, மாம்ʼ ரக்ஷ, மம குடும்ப³ம்ʼ ரக்ஷ

||  கோ³பூஜா ||

காமதேனோ​: ஸமுத்³பூதே ஸர்வகாமப²லப்ரதே³ |  த்யாயாமி ஸௌரபேயி த்வாம்ʼ வ்ருʼஷபத்னி நமோஸ்து தே ||  கா³ம்ʼ த்யாயாமி

ஆவாஹயாமி தே³வேஶி ஹவ்யகவ்யப²லப்ரதே³ |  வ்ருʼஷபத்னி நமஸ்துப்யம்ʼ ஸுப்ரீதா வரதா³||  கா³ம்ʼ ஆவாஹயாமி |  

காமதேனவே நம​:, ஆஸனம்ʼ ஸமர்பயாமி |  பயஸ்வின்யை நம​:, பாத்³யம்ʼ ஸமர்பயாமி

ஹவ்யகவ்யப²லப்ரதா³யை நம​:, அர்க்யம்ʼ ஸமர்பயாமி | 

 ³வே நம​:, ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி

ஸௌரபேய்யை நம​:, ஸ்னபயாமி, ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி
 |
க்ஷீரதாரிண்யை நம​:, வஸ்த்ரம்ʼ ஸமர்பயாமி |  மஹாலக்ஷ்ம்யை நம​:, ஆபரணம்ʼ ஸமர்பயாமி |  

ரோஹிண்யை நம​:, ³ந்தான் தாரயாமி, ³ந்தோபரி ஹரித்³ராகுங்குமம்ʼ ஸமர்பயாமி |
ஶ்ருʼங்கி³ண்யை நம​:, அக்ஷதான் ஸமர்பயாமி

புஷ்பை​: பூஜயாமி | 
காமதேனவே நம​:, பயஸ்வின்யை நம​:, ஹவ்ய கவ்ய ப²லப்ரதா³யை நம​:, வ்ருʼஷபத்ன்யை நம​:, ஸௌரபேய்யை நம​:, மஹாலக்ஷ்ம்யை நம​:, ரோஹிண்யை நம​:, ஶ்ருʼங்கி³ண்யை நம​:, க்ஷீரதாரிண்யை நம​:, காம்போ³ஜ ஜனகாயை நம​:, ³ப்லு ஜனகாயை நம​:, யவன ஜனகாயை நம​:, மாஹேய்யை நம​:, நைஶிக்யை நம​:, ஶபலாயை நம​:, நானாவித பத்ர புஷ்பாணி ஸமர்பயாமி

³ஶாங்க³ம்ʼ கு³க்³கு³லூபேதம்ʼ ஸுக³ந்தம்ʼ ஸுமனோஹரம் |
  தூபம்ʼ தா³ஸ்யாமி தே³வேஶி வ்ருʼஷபத்ன்யை நமோஸ்து தே ||  
இந்த்³ராய நம​:, இந்த்³ராண்யை நம​:, தூபம்ʼ ஆக்ராபயாமி

ஸாஜ்யம்ʼ த்ரிவர்திஸம்ʼயுக்தம்ʼ வஹ்னினா யோஜிதம்ʼ மயா |
  க்³ருʼஹாண மங்க³லம்ʼ தீ³பம்ʼ த்ரைலோக்யதிமிராபஹம் ||
ஜயந்தஜனகாய நம​:, காம்போ³ஜஜனிகாயை நம​:, தீ³பம்ʼ ³ர்ஶயாமி |  

தி³வ்யான்னம்ʼ பாயஸாதீ³னி ஶாகஸூபயுதானி ச |
  ஷட்³ரஸாதீ³னி மாஹேயி காமதேனோ நமோஸ்து தே ||
மஹேந்த்³ராய நம​:, மாஹேய்யை நம​:, தி³வ்யான்னம்ʼ க்ருʼத கு³³ பாயஸம்ʼ நாரிகேலக²ண்ட³த்³வயம்ʼ  கத³லீ ப²லம்ʼ ஶாக ஸூப ஸஹிதம்ʼ  ஸர்வம்ʼ மஹா 
நைவேத்³யம்ʼ நிவேத³யாமி |  நிவேத³னோத்தரம் ஆசமனீயம்ʼ ஸமர்பயாமி

ஏலா லவங்க³ கர்பூர நாக³வல்லீ த³லைர்யுதம் |
  பூகீ ³²ல ஸமாயுக்தம்ʼ தாம்பூ³லம்ʼ  ப்ரதிக்³ருʼஹ்யதாம் ||
காஶ்யபேயாய நம​:, ஸௌரப்யை நம​:, கர்பூர தாம்பூ³லம்ʼ ஸமர்பயாமி

நீராஜனம்ʼ க்³ருʼஹாணேத³ம்ʼ கர்பூரை​: கலிதம்ʼ மயா |
  காமதேனுஸமுத்³பூதே ஸர்வாபீஷ்டப²லப்ரதே³ ||
ஹரயே நம​:, மஹாலக்ஷ்ம்யை நம​:, கர்பூரனீராஜனம்ʼ ஸமர்பயாமி

இந்த்³ராய நம​:, வ்ருʼஷபத்ன்யை நம​:, வேதோ³க்தமந்த்ரபுஷ்பம்ʼ ஸமர்பயாமி 

யானி கானி ச பாபானி ஜன்மாந்தரக்ருʼதானி ச |
  தானி தானி வினஶ்யந்தி ப்ரத³க்ஷிணபதே³ பதே³ ||
ப்ரக்ருʼஷ்டபாபனாஶாய ப்ரக்ருʼஷ்டப²லஸித்³யே |
 ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ கரோமி த்வாம்ʼ ப்ரஸீத³ க்ஷீரதாரிணி ||
ஜயந்தஜனகோ தே³வ ஸஹஸ்ராக்ஷ: புரந்த³ர: |
  புலோமஜாபதிர் ஜிஷ்ணு: தஸ்மை நித்யம்ʼ நமோ நம​: ||
இந்த்³ராணீபதயே நம​:, வ்ருʼஷபத்ன்யை நம​:, அனந்த கோடி நமஸ்காரான் ஸமர்பயாமி || 

²த்ர சாமராதி³ ஸமஸ்த ராஜோபசாரான் ஸமர்பயாமி || 

யஸ்ய ஸ்ம்ருʼத்யா ச நாமோக்த்யா தப: பூஜா க்ரியாதி³ஷு | 
ந்யூனம்ʼ ஸம்பூர்ணதாம் ஏதி ஸத்³யோ வந்தே³ தமச்யுதம் ||
மந்த்ரஹீனம்ʼ  க்ரியாஹீனம்ʼ  க்தி ஹீனம் ʼ ஶசீபதே |
  யத் பூஜிதம்ʼ மயா பக்த்யா பரிபூர்ணம்ʼ தத³ஸ்து தே || 

மயா க்ருʼதயா பூஜயா ப³வான் ஸர்வாத்மக​: ப்ரீயதாம் ஓம்ʼ தத் ஸத்³ ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து | 
உபாயனதா³னம் |
இந்த்³ரஸ்வரூபஸ்ய ப்³ராஹ்மணஸ்ய இத³மாஸனம் |  ஸகலாராதனை​: ஸ்வர்சிதம்

ஹிரண்யக³ர்ப³ர்பஸ்த²ம்ʼ ஹேமபீ³ஜம்ʼ விபாவஸோ​: |  அனந்தபுண்யப²லத³ம் அத​: ஶாந்திம்ʼ ப்ரயச்ச² மே ||மயா க்ருʼதாயா​: தே³வேந்த்³ரபூஜாயா​: கோ³பூஜாயாஶ்ச ஸாத்³கு³ண்யார்த²ம்ʼ யத் கிஞ்சித் ஹிரண்யம்ʼ  ஸத³க்ஷிணாகம்ʼ  ஸதாம்பூ³லம்ʼ  தே³வேந்த்³ர ப்ரீதிம்ʼ  காமயமான: துப்யமஹம்ʼ  ஸம்ப்ரத³தே³  ந மம |
 

Post a Comment