Pages

Tuesday, March 31, 2020

ஹரிஹர புத்ர ஸஹஸ்ர நாமாவளி -6
ௐ ப⁴ஸிதாங்கா³ய நம: ।    சாம்பலை பூசிய அங்கங்கள் உடையவனே

ௐ ப⁴யத்ராத்ரே நம: ।பயத்தில் இருந்து காப்பவனே
ௐ பா⁴நுமதே நம: ।அழகியவனே
ௐ ப⁴யநாஶநாய நம: ।பயத்தை நாசம் செய்பவனே
ௐ த்ரிபுண்ட்³ரகாய நம: ।முப்பட்டை அணிந்தவனே
ௐ த்ரிநயநாய நம: ।மூன்று கண்களை உடையவனே
ௐ த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தகாய நம: ।முப்பட்டை உள்ள தலையை உடையவனே
ௐ த்ரிபுரக்⁴நாய நம: । முப்புரங்களை எரித்தவனே
ௐ தே³வவராய நம: ।தேவர்களில் உயர்ந்தவனே
ௐ தே³வாரிகுலநாஶகாய நம: । 110அசுர குலத்தை நாசம் செய்பவனே
ௐ தே³வஸேநாதி⁴பாய நம: ।தேவர்களின் சேனைக்கு தலைவனே
ௐ தேஜஸே நம: ।ஒளிமயமானவனே
ௐ தேஜோராஶயே நம: ।ஒளி பொருந்தியவன்
ௐ த³ஶாநநாய நம: ।பத்து முகங்களை உடையவனே
ௐ தா³ருணாய நம: ।கலைஞனே
ௐ தோ³ஷஹந்த்ரே நம: ।தோஷங்களை (குற்றங்களை) நீக்குபவனே
ௐ தோ³ர்த³ண்டா³ய நம: ।நீண்ட கைகளை உடையவனே/ கைத்தடியை ஏந்தியவனே
ௐ த³ண்ட³நாயகாய நம: ।தண்டனை அளிப்பவனே
ௐ த⁴நுஷ்பாணயே நம: ।வில்லை ஏந்தியவனே
ௐ த⁴ராத்⁴யக்ஷாய நம: । 120 மலைகளின் தலைவனே
ௐ த⁴நிகாய நம: ।செல்வந்தனே
ௐ த⁴ர்மவத்ஸலாய நம: ।தர்மத்தில் பிரியம் வைத்தவனே
ௐ த⁴ர்மஜ்ஞாய நம: ।தர்மத்தை அறிந்தவனே
ௐ த⁴ர்மநிரதாய நம: ।தர்மத்தில் நிலை பெற்றவனே
ௐ த⁴நு:ஶாஸ்த்ர பராயணாய நம: ।வில் வித்தையில் கரை கண்டவனே
ௐ ஸ்தூ²லகர்ணாய நம: ।பெரும் காதனே
ௐ ஸ்தூ²லதநவே நம: ।பெரும் இடுப்பை உடையவனே
ௐ ஸ்தூ²லாக்ஷாய நம: ।பெரும் கண்களை உடையவனே
ௐ ஸ்தூ²லபா³ஹுகாய நம: ।பெரும் கைகளை உடையவனே
ௐ தநூத்தமாய நம: । 130 உத்தமமான உடலை உடையவனே
ௐ தநுத்ராணாய நம: ।உடலை காப்பவனே
ௐ தாரகாய நம: ।காப்பவனே / நக்‌ஷத்திரமே
ௐ தேஜஸாம்பதயே நம: ।ஒளி பொருந்தியவற்றின் தலைவனே
ௐ யோகீ³ஶ்வராய நம: ।யோகீஸ்வரனே
ௐ யோக³நித⁴யே நம: । யோக செல்வமே
ௐ யோகீ³நாய நம: ।யோகத்தின் விற்பனனே
ௐ யோக³ஸம்ஸ்தி²தாய நம:।யோகம் பொருந்தியவனே
ௐ மந்தா³ரவாடிகாய நம:।மந்தார மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தவனே
ௐ மத்தாய நம: ।கள் வெறி கொண்டவனே
ௐ மலயாலசலவாஸபு⁴வே நம: । 140 மலயாசலத்தில் (மேற்கு தொடர்ச்சி மலை) இருப்பிடம் உடையவனே
ௐ மந்தா³ரகுஸுமப்ரக்²யாய நம: ।மந்தார பூக்கள் போல் தோன்றுபவனே
ௐ மந்த³மாருதஸேவிதாய நம: ।மந்த மாருதத்தால் வணங்கப்படுபவனே
ௐ மஹாபா⁴ஸாய நம: ।பேரொளியனே
ௐ மஹாவக்ஷஸே நம: ।பெரு மார்பனே
ௐ மநோஹரமதா³ர்சிதாய நம: ।மனதுக்கினிய வஸ்துக்களால் பூஜை செய்யப்பட்டவன்.
ௐ மஹோந்நதாய நம: ।மிக உன்னதமானவனே
ௐ மஹாகாயாய நம: ।பெரும் உடலுடையவனே
ௐ மஹாநேத்ராய நம: ।பெரும் கண்கள் உடையவனே
ௐ மஹாஹநுவே நம: ।பெரும் தாடை உடையவனே
ௐ மருத்பூஜ்யாய நம: । 150மருத்துக்களால் பூஜை செய்யப்படுபவனே

சிதம்பரம் ப்ரம்ம ஸ்ரீ கே.யம். இராஜ கணபதி தீஷிதர் பாஷ்யம்:

101. பஸிதாங்க: விபூதி தரித்தவன்.
102. பயத்ராதா: பயத்தில் இருந்து காப்பவன்.
103. பானுமான் : கிரணங்களை உடையவன்.
104. பயநாசன: ஆபத்துத் தாரகன்.
105. த்ரிபுண்ட்ர தார விபூதி புண்டரம் பூண்டவன்.
106. த்ரிநயன: முக்கண்ணன்.
107. த்ரிபுண்றாங்கித மஸ்தக: விபூதி புண்டரம் அணிந்த தலை உடையவன்.
108. த்ரிபுரக்ன:முப்புரம் எரித்தவன், சிவன்.
109. தேவவர : தேவர்களுள் மேன்மையானவன் தேவர்களை உயர்ந்தோராகக் கருதியவன்.
110. தேவாரி குல ஸமர: தேவர்களின் சத்துருக்களை அழித்தவன்.
111. தேவஸேனாதிப: தேவர்களின் படைத்தலைவன். கந்தரூபன்.
112. தேஜ: தேஜஸ்வரூபன்.
113. தேஜோராசி : ஒளி மிகுந்தவன்
114. தசானன: பத்து முகங்கள் உள்ளவன். பத்து முகம் கொண்ட சாஸ்தா உருவம் மந்த்ர சாஸ்த்திரங்களில் கூறப்படுகிறது. தசத்வம் த்வகராம் போஜ த்ருதபாச கசாயுதம் ஸமாரூடம் மஹாபீடம் த்யாயேத் ஹரிஹராத்மஜம் என்றும் கூறுதல் உண்டு.
115. தாருண:(எதிரிகளுக்கும், தீயவர்களுக்கும்) கொடுமையானவன்.
116. தோஷஹந்தா: தோஷங்களை போக்குபவன்.
117. தோர்தண்ட: கோல் போன்ற கைகளை உடையவன்.
118. தண்ட நாயக : சிக்ஷைகளுக்கு அல்லது தண்டனை வழங்குவதற்கு அதிபதி, அல்லது தண்ட வனத்திற்கு அரசன்.
119. தனுஷ்பாணி :வில்லைக் கையில் ஏந்தியவன்.
120. தராத்யக்ஷ: பூபதியானவன்.
121. தனிக: ஐஸ்வர்யம் உள்ளவன். பொருளாளி.
122. தர்ம வத்ஸல: தர்மத்தில் பிரீதி உள்ளவன்.
123. தர்மக்ஞ : தர்மத்தை அறிந்தவன்.
124. தர்மநிரத: தர்மம் செய்பவன்.
125. தனுச்சாஸ்த்ர பராயண: வில்வித்தையைக் கொண்டவன்.
126. ஸ்தூல கர்ண: பெரிய காதுகளை உடையவன்.
127. ஸ்தூலதனு: பெருத்த சரீரம் உடையவன்.
128. ஸ்தூலாக்ஷ: பெருங் கண்களை உடையவன்.
129. ஸ்தூலபாஹுக: பெரிய கரங்களை உடையவன்.
130. தநூத்தம : உயர்ந்த சரீரம் உள்ளவன். அடியவர்கள் அளிக்கும் பொருள்கள் அல்பமாயினும் அதையே உத்தமமாக, மேலாகக் கொள்பவன்.
131. தனுத்ராண: மிகக்குறைந்த அளவு போற்றினாலும், அதாவது ஒரு கணம் நினைந்துருகினாலும் கூட ரக்ஷிப்பவன்.
132. தாரக : கரை ஏற்றுபவன். தன்னை வேண்டியவர்களுக்கு இறுதிக் காலத்தில் தாரகப் பொருளைக் கூறுபவன்.
133. தேஜஸாம்பதி : ஒளிகளை விளக்குபவன்.
134. யோகிச்வர: யோகம் பயின்றவர்களுக்கு ஆசான்.
135. யோகநிதி :யோகத்தை நிதியாகக் கொண்டவன்.
136. யோகின :யோகிகள் உருவன்.
137. யோகஸம்ஸ்தித: யோகத்தில் அமர்ந்திருப்பவன்.
138. மந்தார வாடிக: மந்தார உத்யாவனத்தில் இருப்பவன்.
139. மத்த: செருக்கு உள்ளவன்.
140. மலயாசல வாச பூ: மலய மலையில் இருப்பவன்.
141. மந்தார குஸும ப்ரக்ய: மந்தார புஷ்பம் போன்றவன்.
142. மந்த மாருத ஸேவித: தென்றல் காற்றால் ஸேவிக்கப்பட்டவன்.
143. மஹாபாஸ: பேரொளி படைத்தவன்.
144. மஹாவக்ஷா: பெரிய பரந்த மார்பை உடையவன்.
145. மனோஹர மதார்ச்சித : ருசிகரமான வஸ்துக்களால் பூஜிக்கப்பட்டவன்.
146. மஹோன்னத: மிகவும் உயர்ந்தவன்.
147. மஹாகாய: பெரிய சரீரம் கொண்டவன்.
148. மஹா நேத்ர: பெரிய கண்களை உடையவன்.
149. மஹாஹனு: பெரிய தாடைகளை உடையவன்.
150. மருத்பூஜ்ய: காற்றினால் பூஜிக்கத் தகுந்தவன்.

 


No comments: