Pages

Wednesday, July 11, 2012

ப்ரஹ்மஜ்ஞாநாவலீ மாலை - 3

 
7.
तत्त्वातीतः परात्माऽहं मध्यातीतः परः शिवः ।
मायातीतः परंज्योतिः अहमेवाहम् अव्ययः ॥
tattvātītaḥ parātmā'haṁ madhyātītaḥ paraḥ śivaḥ |
māyātītaḥ paraṁjyotiḥ ahamevāham avyayaḥ ||
¹த்¹த்¹வாதீ¹¹: ¹ராத்¹மா`ஹம்ʼ மத்⁴யாதீ¹¹: ¹: ஶிவ: |
மாயாதீ¹¹: ¹ரம்ʼஜ்யோதி¹: அஹமேவாஹம் அவ்யய: ||
(அஹங்காரம், மஹத் முதலிய) தத்துவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நான்; சாமானியர்களுக்கு அப்பாற்பட்ட மங்களமானவன். மாயைக்கும் அப்பாற்பட்ட பரம ஒளி நான்; நானே மாற்றமும் அழிவும் அற்றவன்.


8.
नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहम् अच्युतः ।
सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः ॥
nānārūpavyatīto'haṁ cidākāro'ham acyutaḥ |
sukharūpasvarūpo'ham ahamevāham avyayaḥ ||
நாநாரூப¹வ்யதீ¹தோ¹`ஹம்ʼ சி¹தா³கா¹ரோ`ஹம் அச்¹யுத¹: |
ஸுக²ரூப¹ஸ்வரூபோ¹`ஹம் அஹமேவாஹம் அவ்யய: ||
பற்பல ரூபங்களையும் கடந்தவன் நான்; தூய அறிவு நான்; என் நிலை வழுவாதவன். சுகமே வடிவானவன்; நானே மாற்றமும் அழிவும் அற்றவன்.


9.
मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा ।
स्वप्रकाशैकरूपोऽहम् अहमेवाहम् अव्ययः ॥
māyātatkāryadehādi mama nāstyeva sarvadā |
svaprakāśaikarūpo'ham ahamevāham avyayaḥ ||
மாயாத¹த்¹கா¹ர்யதே³ஹாதி³ மம நாஸ்த்¹யேவ ஸர்வதா³ |
ஸ்வப்¹ரகா¹ஶைக¹ரூபோ¹`ஹம் அஹமேவாஹம் அவ்யய: ||
மாயையோ உடல் போன்ற அதன் காரியமோ என்னிடத்தில் எப்போதும் இல்லை. சுய பிரகாசனான ஒரே ரூபம் நான்: நானே மாற்றமும் அழிவும் அற்றவன்.
Post a Comment