Pages

Thursday, February 6, 2014

ஶிவன் 1441 - 1480

कल्याय கல்யாய
कल्पकर्त्रे கல்பகர்த்ரே
कल्याणाद्रि - धनुर्धराय கல்யாணாத்³ரி - த⁴னுர்த⁴ராய
कल्परक्षण - तत्पराय கல்ப ரக்ஷண - தத்பராய
कल्पा - कल्पाकृतये கல்பா - கல்பாக்ருʼதயே
कल्पनाशनाय கல்ப நாஶனாய
कल्पकल्पकाय கல்பகல்பகாய
कल्याणरूपाय கல்யாணரூபாய
कल्याण - संश्रयाय கல்யாண - ஸம்ʼஶ்ரயாய
कलाधीशाय கலாதீ⁴ஶாய
कल्पनारहिताय கல்பனாரஹிதாய
कल्पराजाय கல்பராஜாய
कलयतां कालाय கலயதாம்ʼ காலாய
कलिविवर्जिताय கலி விவர்ஜிதாய
कलिकल्मष - दोषघ्ने கலிகல்மஷ - தோ³ஷக்⁴னே
कल्पहृते கல்பஹ்ருʼதே
कल्पहारकाय கல்பஹாரகாய
कलंकवते கலங்கவதே
कलंकरहिताय கலங்கரஹிதாய
कलानिधये - १४६०கலா நித⁴யே - 1460
कलाकुशलाय கலாகுஶலாய
कल्पान्त - भैरवाय கல்பாந்த - பை⁴ரவாய
कलुष - विदूराय கலுஷ - விதூ³ராய
कल्याणदाय கல்யாணதா³ய
कल्याण - मन्दिराय கல்யாண - மந்தி³ராய
कालकालाय காலகாலாய
कालाभ्रकान्ति गरलांकित - कन्धराय காலாப்⁴ரகாந்தி க³ரலாங்கித - கந்த⁴ராய
कालयोगिने காலயோகி³னே
कालकण्ठाय காலகண்டா²ய
कालज्ञानिने காலஜ்ஞானினே
कालभक्षाय காலப⁴க்ஷாய
कालाय காலாய
कालकंटकटाय காலகண்டகடாய
कालदृशे காலத்³ருஶே
कालप्रमाथिने காலப்ரமாதி²னே
कालरूपाय காலரூபாய
कालब्रह्म - पितामहाय காலப்³ரஹ்ம - பிதாமஹாய
कालपूजिताय காலபூஜிதாய
कालानां प्रभवे காலானாம்ʼ ப்ரப⁴வே
कालवेगाय - १४८०காலவேகா³ய - 1480

 
Post a Comment