Pages

Friday, February 21, 2014

ஶிவன் 1921- 1960घकारस्य पर्जन्यो देवता | खेचरसिद्धौ विनियोग: க⁴காரஸ்ய பர்ஜன்யோ தே³வதா | கே²சரஸித்³தௌ⁴ வினியோக³:
घ्रां नम: க்⁴ராம்ʼ நம:
घ्रीं க்⁴ரீம்ʼ
घ्रूं க்⁴ரூம்ʼ
घ्रैं க்⁴ரைம்ʼ
घ्रौं मन्त्र रूपधृते க்⁴ரௌம்ʼ மந்த்ர ரூபத்⁴ருʼதே
घकाराय க⁴காராய
घटाय க⁴டாய
घटित सर्वाशाय க⁴டித ஸர்வாஶாய
घटात्मजाय க⁴டாத்மஜாய
घटेश्वराय க⁴டேஶ்வராய
घटोत्कचाय க⁴டோத்கசாய
घण्टाहस्ताय க⁴ண்டாஹஸ்தாய
घण्टा प्रियाय க⁴ண்டா ப்ரியாய
घण्टारवप्रियायக⁴ண்டாரவப்ரியாய
घण्टिकारताय க⁴ண்டிகாரதாய
घण्टाकराय க⁴ண்டாகராய
घण्टानिनाद रुचिराय க⁴ண்டானினாத³ ருசிராய
घण्टाफलप्रियाय க⁴ண்டாப²லப்ரியாய
घोटकाय கோ⁴டகாய
घोटकेश्वराय - १९४०கோ⁴டகேஶ்வராய - 1940
घृणये க்⁴ருʼணயே
घृणिमते க்⁴ருʼணிமதே
घृणिमन्त्रजप प्रीताय க்⁴ருʼணிமந்த்ரஜப ப்ரீதாய
घृतकम्बलाय க்⁴ருʼதகம்ப³லாய
घृतयोनये க்⁴ருʼதயோனயே
घृतप्रियाय க்⁴ருʼதப்ரியாய
घनवाताय க⁴னவாதாய
घनमयाय க⁴னமயாய
घनरुचये க⁴னருசயே
घनश्यामाय க⁴னஶ்யாமாய
घनतनवे க⁴னதனவே
घनाघनाय க⁴னாக⁴னாய
घनाय க⁴னாய
घनसार प्रियाय க⁴னஸார ப்ரியாய
घर्मदाय க⁴ர்மதா³ய
घर्मनाशनाय க⁴ர்ம நாஶனாய
घर्मरश्मये க⁴ர்மரஶ்மயே
घर्घराय க⁴ர்க⁴ராய
घर्घरिकारवप्रीताय க⁴ர்க⁴ரிகாரவப்ரீதாய
घूर्णिताय - १९६०கூ⁴ர்ணிதாய - 1960

 
Post a Comment