Pages

Wednesday, July 16, 2014

ஶிவம் - 5681_5720महाभैरवरूपिने नमःமஹாபை⁴ரவ ரூபினே நம​:
महाराष्ट्रे केदारेश्वरायமஹாராஷ்ட்ரே கேதா³ரேஶ்வராய
महामात्रायமஹாமாத்ராய
महान्तकायமஹாந்தகாய
महागीतायமஹாகீ³தாய
महाहर्षायமஹாஹர்ஷாய
महाक्रोधायமஹாக்ரோதா⁴ய
महायुधायமஹாயுதா⁴ய
महामुनयेமஹாமுனயே
महामायायமஹாமாயாய
महावरीयसेமஹாவரீயஸே
महाकषायமஹாகஷாய
महादात्रेமஹாதா³த்ரே
महावधायமஹாவதா⁴ய
महारथायமஹாரதா²ய
महार्णवनिपान्विदेமஹார்ணவ நிபான்விதே³
महागर्भपरायणायமஹாக³ர்ப⁴பராயணாய
महाज्वलायமஹாஜ்வலாய
महाघोरायமஹாகோ⁴ராய
महामेघनिवासिने नमः – ५७००மஹாமேக⁴ நிவாஸினே நம​: – 5700
महासेनाय नमःமஹாஸேனாய நம​:
महालिङ्गायமஹாலிங்கா³ய
महावेगायமஹாவேகா³ய
महाबलायமஹாப³லாய
महाभवभयत्राणपारीणायமஹாப⁴வப⁴யத்ராணபாரீணாய
महाकर्मणेமஹாகர்மணே
महामणयेமஹாமணயே
महादम्भायமஹாத³ம்பா⁴ய
महाकालाय மஹாகாலாய
महारूपायமஹாரூபாய
महावृक्षायமஹாவ்ருʼக்ஷாய
महायशसेமஹாயஶஸே
महाज्योतिषेமஹாஜ்யோதிஷே
महाज्ञानिनेமஹாஜ்ஞானினே
महाधनुषेமஹாத⁴னுஷே
महातुष्टयेமஹாதுஷ்டயே
महापुष्टयेமஹாபுஷ்டயே
महामङ्गलायமஹாமங்க³லாய
महारेतसेமஹாரேதஸே
महाधराय नमः – ५७२०மஹாத⁴ராய நம​: – 5720

 
Post a Comment