Pages

Thursday, January 16, 2014

ஶிவன் - 861- 900
ऋग्वेदमन्त्र जनकोत्तर वदनाय ருʼக்³வேத³மந்த்ர ஜனகோத்தர வத³னாய
ऋङ्मूर्तये ருʼங்மூர்தயே
ऋताय ருʼதாய
ऋतुमन्वन्त कल्पाय ருʼதுமன்வந்த கல்பாய
ऋतूनां प्रभवे ருʼதூனாம்ʼ ப்ரப⁴வே
ऋधितावर्तकेश्वराय ருʼதி⁴தாவர்தகேஶ்வராய
ऋषये ருʼஷயே
ऋषीनां वसिष्ठाय ருʼஷீனாம்ʼ வஸிஷ்டா²ய
ऋक्षाय ருʼக்ஷாய
ऋक्षाणां प्रभवे ருʼக்ஷாணாம்ʼ ப்ரப⁴வே
ऋकारस्य दितिर्देवता | मोहनार्थे विनियोग: |ருʼகாரஸ்ய தி³திர்தே³வதா | மோஹனார்தே² வினியோக³: |
ऋकाराय नम: ருʼகாராய நம:
ऋदु:ख विमोचनाय ருʼது³:க² விமோசனாய
ऋगिरिकन्यकाप्रियाय ருʼகி³ரிகன்யகாப்ரியாய
ऋप्रदाय नम: - ८७४ருʼப்ரதா³ய நம: - 874
ऌकारस्य देवमाता देवता | द्वेषणार्थे विनियोग: லுʼகாரஸ்ய தே³வமாதா தே³வதா | த்³வேஷணார்தே² வினியோக³:
ऌकाराय नम: லுʼகாராய நம:
ऌकारप्रियाय नम: - ८७६லுʼகாரப்ரியாய நம: - 876
ॡकारस्य कर्द्रुर्देवता | उत्सारणे विनियोग: |லூʼகாரஸ்ய கர்த்³ருர்தே³வதா | உத்ஸாரணே வினியோக³: |
ॡकाराय नम: லூʼகாராய நம:
ॡस्वभावाय லூʼஸ்வபா⁴வாய
ॡकराय नम: - ८७९லூʼகராய நம: - 879
एकारस्य विष्णुर्देवता | स्त्रीवश्यार्थे विनियोग: |ஏகாரஸ்ய விஷ்ணுர்தே³வதா | ஸ்த்ரீவஶ்யார்தே² வினியோக³: |
एकाराय नम: - ८८०ஏகாராய நம: - 880
एकनायकाय ஏகனாயகாய
एकज्योतिषे ஏகஜ்யோதிஷே
एकाकिने ஏகாகினே
एकाय ஏகாய
एकपादाय ஏகபாதா³ய
एकाक्षराय ஏகாக்ஷராய
एकादश विभेदाय ஏகாத³ஶ விபே⁴தா³ய
एकाक्षाय ஏகாக்ஷாய
एकरुद्राय ஏகருத்³ராய
एकरूपाय ஏகரூபாய
एकमूर्तये ஏகமூர்தயே
एकवीराय ஏகவீராய
एकस्मा अपि विविध शक्त्यात्मना उभयस्मै ஏகஸ்மா அபி விவித⁴ ஶக்த்யாத்மனா உப⁴யஸ்மை
एकस्मै ஏகஸ்மை
एकार गर्भाय ஏகார க³ர்பா⁴ய
एक प्रियतराय ஏக ப்ரியதராய
एक वीराधिपतये ஏக வீராதி⁴பதயே
एकाकाराय ஏகாகாராய
एतस्मै ஏதஸ்மை
एतत्प्रवाचकाय नम: - ९००ஏதத்ப்ரவாசகாய நம: - 900


 
Post a Comment