Pages

Thursday, December 4, 2014

ஶிவம் - 9481_9520सर्वकर्मफलप्रताय नमःஸர்வகர்ம ப²லப்ரதாய நம:
सर्वकर्मविवर्जितायஸர்வகர்ம விவர்ஜிதாய
सर्वविघ्रान्तकायஸர்வ விக்⁴ராந்தகாய
सर्वगर्वजितेஸர்வக³ர்வஜிதே
सर्वमंत्रफलप्रदायஸர்வமந்த்ர ப²லப்ரதா³ய
सर्वदुःखघ्नेஸர்வது³:க²க்⁴னே
सर्वदुःखविमोचकायஸர்வது³:க² விமோசகாய
सर्वदुःखातिगाकायஸர்வது³:கா²தி³காய
सर्वज्ञशक्तयेஸர்வஜ்ஞ ஶக்தயே
सर्वज्ञानप्रबोधिनेஸர்வஜ்ஞான ப்ரபோ³தி⁴னே
सर्वतीर्थस्थितायஸர்வதீர்த²ஸ்தி²தாய
सर्वपर्वतवासिनेஸர்வ பர்வத வாஸினே
सर्वशास्त्रस्वरूपिनेஸர்வஶாஸ்த்ர ஸ்வரூபினே
सर्वभूतप्रभंजनायஸர்வபூ⁴த ப்ரப⁴ஞ்ஜனாய
सर्ववर्णायஸர்வவர்ணாய
सर्वमायाप्रभंजनायஸர்வமாயா ப்ரப⁴ஞ்ஜனாய
सर्वसंपत्तिजनकायஸர்வஸம்பத்திஜனகாய
सर्वभर्त्रेஸர்வப⁴ர்த்ரே
सर्वतन्त्रप्रसूतयेஸர்வதந்த்ரப்ரஸூதயே
सर्वव्याधिचिकित्सकाय नमः --९५००ஸர்வவ்யாதி⁴சிகித்ஸகாய நம: --9500
सर्वज्ञानसंपन्नाय नमःஸர்வஜ்ஞான ஸம்பன்னாய நம:
सर्वपापप्रभंजकायஸர்வபாப ப்ரப⁴ஞ்ஜகாய
सर्वपावनायஸர்வபாவனாய
सर्वदारिघ्नशमनायஸர்வதா³ரிக்⁴ன ஶமனாய
सर्वतोभद्रवासिनेஸர்வதோப⁴த்³ர வாஸினே
सर्वशास्त्रार्थवादिनेஸர்வ ஶாஸ்த்ரார்த²வாதி³னே
सर्वशास्रार्थप्रदर्शकायஸர்வஶாஸ்ரார்த² ப்ரத³ர்ஶகாய
सर्वसत्यदर्शिनेஸர்வஸத்ய த³ர்ஶினே
सर्वदर्शिनेஸர்வத³ர்ஶினே
सर्वप्रत्ययसाधकायஸர்வப்ரத்யய ஸாத⁴காய
सर्वप्रमाणसंपत्तयेஸர்வப்ரமாண ஸம்பத்தயே
सर्वमङ्गलायஸர்வமங்க³லாய
सर्वमंगलमांगल्यायஸர்வமங்க³லமாங்க³ல்யாய
सर्वमंगलसंपन्नायஸர்வமங்க³ல ஸம்பன்னாய
सर्वमांगल्यदायिनेஸர்வமாங்க³ல்ய தா³யினே
सर्वसांकर्यदोषघ्नेஸர்வஸாங்கர்யதோ³ஷக்⁴னே
सर्वयोगप्रदायिनेஸர்வயோக³ ப்ரதா³யினே
सर्वचैतन्यरूपिनेஸர்வ சைதன்யரூபினே
सर्वहृत्सन्निविष्टायஸர்வஹ்ருʼத் ஸன்னிவிஷ்டாய
सर्वसिद्धिप्रदाय नमः --९५२०ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ய நம: --9520

 
Post a Comment