Pages

Tuesday, March 11, 2014

ஶிவம் 2441_2480
त्रिकाग्निकालाय नमःத்ரிகாக்³னிகாலாய நம​:
त्रिकलायத்ரிகலாய
त्रिकालज्ञानायத்ரிகாலஜ்ஞானாய
त्रिकालज्ञायத்ரிகாலஜ்ஞாய
त्रिकालायத்ரிகாலாய
त्रिकालज्ञ मुनिप्रियायத்ரிகாலஜ்ஞ முனிப்ரியாய
त्रिकालपूजनप्रीतायத்ரிகாலபூஜனப்ரீதாய
त्रिकोणेशायத்ரிகோணேஶாய
त्रिकालज्ञानदायத்ரிகாலஜ்ஞானதா³ய
त्रिगुणायத்ரிகு³ணாய
तिग्मायुधधरायதிக்³மாயுத⁴த⁴ராய
तिग्ममन्यवेதிக்³மமன்யவே
तिग्मायुधायதிக்³மாயுதா⁴ய
तिग्मचक्षुषेதிக்³மசக்ஷுஷே
त्रिगुणनिर्मुक्तायத்ரிகு³ண நிர்முக்தாய
त्रिगुणमर्दनायத்ரிகு³ணமர்த³னாய
त्रिगुणात्मकायத்ரிகு³ணாத்மகாய
तिग्मांशवेதிக்³மாங்ஶவே
त्रिगुणसारथयेத்ரிகு³ணஸாரத²யே
त्रिगुणस्वरूपाय नमः – २४६०த்ரிகு³ணஸ்வரூபாய நம​: – 2460
तुङ्गाम्शायதுங்கா³ம்ஶாய
तुङ्गभद्रातीरवासायதுங்க³ப⁴த்³ராதீரவாஸாய
त्रिचक्षुषेத்ரிசக்ஷுஷே
त्रिजटायத்ரிஜடாய
त्रिजन्मनेத்ரிஜன்மனே
तेजसेதேஜஸே
तेजोमूर्तयेதேஜோமூர்தயே
तेजसां भर्त्रेதேஜஸாம்ʼ ப⁴ர்த்ரே
तेजोधिव्यापिनेதேஜோதி⁴வ்யாபினே
तेजसानुव्रतायதேஜஸானுவ்ரதாய
तेजस्करायதேஜஸ்கராய
तेजोपहारिणेதேஜோபஹாரிணே
तेजोलिङ्गायதேஜோலிங்கா³ய
तेजसाम्पतयेதேஜஸாம்பதயே
तेजोराशयेதேஜோராஶயே
तेजोनिधयेதேஜோ நித⁴யே
तेजोमयायதேஜோமயாய
तेजसां निधयेதேஜஸாம்ʼ நித⁴யே
तेजोमयस्फुरद्रूपायதேஜோமயஸ்பு²ரத்³ரூபாய
त्रिज्ञानमूर्तये नमः – २४८०த்ரிஜ்ஞானமூர்தயே நம​: – 2480

 
Post a Comment